Hieronder de opzet voor de reactie van het bestuur van de vereniging namens alle bewoners op de concept projectnota Schinkelkwartier. Lees de nota (PDF, 77 pagina's), bekijk meer informatie of samenvattende filmpjes. Graag ontvangen wij feedback van iedereen deze wil leveren. Stuur je op- en aanmerkingen dan uiterlijk dinsdag 9 februari naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reactie bewonersvereniging Park Haagseweg op concept projectnota Schinkelkwartier

Er zitten goede ideeën in de projectnota Schinkelkwartier. Helaas komen deze niet tot hun recht. Dat komt voor een (groot) deel door de ambities, waarmee aan de projectnota is gewerkt.

Gezondheid en veiligheid

De ambitie is om van Schinkelkwartier een gezonde en veilige leefomgeving te maken. Door de invloed van de milieubelasting op de gezondheid zoveel mogelijk te beperken, vermijden we onaanvaardbare gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dat klinkt mooi, maar het uitgangspunt voor een gezonde leefomgeving zou, juist vanwege de in de nota geconstateerde milieubelasting door auto- en vliegverkeer, moeten zijn:

"We maken van het Schinkelkwartier een gezonde leefomgeving." Daarmee kunt u voorkomen dat in de uitwerking verhoogde waarden worden aanvaard door de grenzen van deze waarden op te rekken. Dat heeft grote gevolgen voor onze wijk Park Haagseweg, die juist in de oksel van A10 en A4 ligt, omsloten door het plangebied van het Schinkelkwartier. Zowel de luchtkwaliteit als de geluidshinder staat bij onze wijk sterk onder druk. Schiphol en de (snel)wegen versterken elkaar daarin. Daar komt bij dat metingen van een “ideale” situatie uitgaan, maar voor Schiphol geldt dat onder meer door het steeds terugkerende baanonderhoud die situatie zich heel vaak niet voordoet.

Advies: Hanteer geen verhoogde waarden, zeker niet als het gezondheid betreft. Dat zou zelfs niet onderzocht moeten worden. Zorg ook voor de gezondheid van de huidige bewoners in Park Haagseweg.

De aardewal, die de geluidshinder terug zal dringen, vinden wij een heel goed idee. Gezien de overlast van geluid en de gevolgen van dalende en stijgende vliegtuigen voor de gezondheid van bewoners in Park Haagseweg zou er zo snel mogelijk met de aanleg langs de A4 begonnen moeten worden. Voor de geluidshinder van de op de grond (proef)draaiende vliegtuigen op Schiphol zou de wal naar het zuiden doorgetrokken moeten worden.

Advies: Begin zo snel mogelijk met de aanleg van de aardewal langs de A4 en doe dat ook verder naar het zuiden.

Groen en biodiversiteit

Er wordt in de nota niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen groen en biodiversiteit. Dat vinden wij een gemiste kans. Vooral omdat er in de Oeverlanden en tuincomplex Ons Buiten een ongelooflijke biodiversiteit aanwezig is. Ze maken niet voor niets deel uit van de groene scheg. Waar vind je dit nog binnen Amsterdam?!

Advies: Laat u inspireren door David Attenborough in zijn documentaire 'A life on our planet' en kies voor de unieke kans om deze biodiversiteit juist uit te breiden met het gebied langs de A4. Dat kan heel goed in combinatie met de aanleg van de aardewal langs de snelweg! Dus geen bebouwing aldaar.

Er wordt in de projectnota gesteld dat de aandacht vooral is uitgegaan naar het gebied binnen de plangrenzen die door het bestuur werden vastgesteld. Maar ook wordt aangegeven dat een bredere blik soms leidde tot ideeën of wensen voor invulling van groen in de omgeving van Schinkelkwartier. Bijvoorbeeld door intensivering en uitbreiding van de nabijgelegen sportparken Sloten en Sloten-West, en mogelijke inpassing in de openbare ruimte van natuur- en recreatielandschap De Oeverlanden en nabij de Oude Haagseweg. Die zouden dan in de plaats kunnen komen van groen in het Schinkelkwartier. Die zijn in deze projectnota opgenomen, maar zijn geen onderdeel van het projectbesluit. Daar waar deze wensen voorwaardelijk zijn voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier, wordt de besluitvorming daarover buiten Schinkelkwartier om voorbereid.

Dit vinden wij geen correcte werkwijze, omdat er op deze wijze impliciet beslissingen worden genomen over de invulling van de omgeving en wij vinden dat het prima in het projectgebied kan worden opgelost.

Advies: Los de lage hoeveelheid groen op binnen het projectgebied en ga niet impliciet beslissen over projecten in de (nu groene en vaak biodiverse) omgeving.

De Nieuwe Meer wordt een innovatiedistrict. Dit gaat heel goed samen met de keuze voor biodiversiteit.

Advies: Maak biodiversiteit een belangrijk onderwerp voor de innovatie.

Autoluw

Voor Park Haagseweg is het opheffen van de barrière van de Johan Huizingalaan een prima idee. Dit leidt voor de bewoners tot een verminderde milieubelasting, zowel qua hoeveelheid geluid als de luchtvervuiling. Mogelijk kan daarmee ook een einde komen aan de blackspot op de kruising Johan Huizingalaan/Sloterweg.

De centrale as door het gebied wordt een oost-west georiënteerde straat voor langzaam verkeer, de Nieuwe Sloterweg, die een verbinding legt tussen de verschillende deelgebieden. Deze wordt door een brug over de Schinkel ook verbonden met stadsdeel Zuid en het centrum. Een mooi plan, met de realisering waarvan zo snel mogelijk gestart mag worden. Een planning hiervoor zou in de uiteindelijke projectnota opgenomen behoren te worden. Het past prima bij de gehele Sloterweg, als in de eerste plaats ingericht voor langzaamrijdend verkeer.

Advies: Ga bij het maken van mobiliteitsplannen in de omgeving vanaf nu uit van de Johan Huizinglaan als stadsstraat met maximaal 30 km per uur en van de Sloterweg als primair gericht op langzaam verkeer.

Ontwikkeling ongedeelde stad

In de nota wordt gesteld dat sociale inclusiviteit de ontwikkeling van een inclusieve en ongedeelde stad ondersteunt door segregatie op de woning- en arbeidsmarkt zoveel mogelijk te voorkomen. Wat betreft de woningmarkt lijkt ons dat in ieder geval een niet te realiseren opgave. Wij zijn zeker een voorstander zijn van een ongedeelde stad, maar de gemeente Amsterdam is al jaren geleden gestopt met de doelstelling van de ongedeelde stad. Daar kan een projectplan voor het Schinkelkwartier geen verandering in brengen.

Advies: Neem geen ambitie op die niet waargemaakt kan worden.

Openbaar vervoer

Natuurlijk zijn wij als buurt blij als het openbaar vervoer verbeterd wordt. Het probleem is dat het openbaar vervoer in onze buurt in het verleden juist slechter is geworden. En ook nu staat al in de inspraaknota dat de geprefereerde tramverbinding waarschijnlijk niet gerealiseerd gaat worden. Met de toenemende vergrijzing zou een betere openbaarvervoerverbinding juist heel goed zijn - zeker in combinatie met een daardoor mogelijke vermindering van het autoverkeer.

Advies: Zorg voor een goede openbaarvervoerverbinding.

Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte en het verkeer

Wij zijn het ermee eens dat gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte en het verkeer nodig zijn om het gebied geschikt te maken voor alle plannen. Wat ons betreft wordt er zo snel mogelijk begonnen met de aanleg van de aardewal, de aanpassing van de Johan Huizingalaan en de aanleg van de Nieuwe Sloterweg.

Advies: Reserveer geld voor de noodzakelijke aanpak en start zo snel mogelijk met de werkzaamheden.

Communicatie

De bewoners van Park Haagseweg wonen niet in het plangebied van het project Schinkelkwartier, maar hebben er gezien de ontwikkelplannen en de milieubelasting hier straks wel heel direct mee te maken in hun dagelijks leven.

Advies: Betrek de huidige bewoners van Park Haagseweg, hoewel niet behorend tot het plangebied van het project, bij de ontwikkeling van hun leefomgeving.